Přehled nejdůležitějších předpisů

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností podle zákona č. 106/1999 Sb.
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích


Na úvod