Obec Velenice

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

§5 odst.1 a) důvod a způsob založení
§5 odst.1 b) popis organizační struktury
§5 odst.1 c) místo, lhůta a způsob pro podání opravného prostředku
§5 odst.1 d) postup při vyřizování žádostí, návrhů a dožádání občanů
§5 odst.1 e) přehled nejdůležitějších předpisů
§5 odst.1 f) sazebník úhrad za poskytování informací
§5 odst.1 g) výroční zpráva v oblasti poskytování informací


Důvod a způsob založení

Obec Velenice byla obnovena v roce 1990 odloučením od střediskového města Zákupy. Ustavující zasedání samostatného zastupitelstva se konalo 29.11.1990.

Základní principy činnosti obce jsou stanoveny zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Podle tohoto zákona je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.


Organizační struktura

Vrcholným orgánem obce je zastupitelstvo obce. Obec navenek zastupuje starosta, který v obci Velenice plní i úkoly svěřené zákonem o obcích do působnosti rady a dále povinnosti tajemníka obecního úřadu. Starosta je oprávněn podávat informace a přijímat žádosti, stížnosti, návrhy a podněty občanů.


Postup podávání informací

Informace podává starosta obce. Žádost o informace může mít různou formu od ústní žádosti (při osobním jednání, prostřednictvím telefonu) po písemnou žádost v různých formách (dopis, e-mail, fax). Obecní úřad vede záznamy o postupu při vyřizování písemných žádostí. Na podávání žádosti o informace není stanoven ani používán žádný formulář.

Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona 109/1999 Sb. a žádost se odloží.

Starosta obce posoudí obsah žádosti a:

a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

b) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce Velenice, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,

c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

Pokud obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Rozhodnutí musí obsahovat označení obecního úřadu, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka obecního úřadu s uvedením jména, příjmení a funkce.

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u obecního úřadu.

O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje starosta obce.

Starosta obce rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

Obecní úřad neposkytne informaci, která

 • je označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup (zákon č. 148/1998 Sb.),
 • je označena za obchodní tajemství (zákon č. 513/1991 Sb.)
 • by narušila ochranu osobních ůdajů (zákon č. 101/2000 Sb.)
 • je informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení
 • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům
 • byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá
 • by znamenala porušení ochrany duševního vlastnictví

  Lhůty pro jednotlivé úkony

  poskytnutí informace do 15 dnů od přijetí žádosti
  výzva žadateli, aby upřesnil žádost do 7 dnů od podání žádosti
  lhůta, ve které musí být žádost upřesněna žadatelem do 30 dnů od podání žádosti
  rozhodnutí o odmítnutí žádosti (žadatel upřesnil žádost) do 30 dnů od přijetí žádosti
  odložení žádosti z důvodů, že obecní úřad nemá k podání působnost do 3 dnů od přijetí žádosti
  prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů o 10 dnů
  informování žadatele o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace prokazatelně a včas před vypršením lhůty
  odkázání žadatele na zveřejněnou informaci do 7 dnů od přijetí žádosti
  rozhodnutí o neposkytnutí informace do 15 dnů od přijetí žádosti
  podání odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti
  vyřízení odvolání do 15 dnů od předložení odvolání


  Sazebník úhrad

  Položka cena
  Tisk a fotokopie 1 list A4 jednostranný 2,- Kč
  1 list A4 oboustranný 4,- Kč
  Technické nosiče dat   dle skutečných nákladů
  Poštovné   dle skutečných nákladů

  Za zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se vybírá úhrada pouze za poskytnutí technického nosiče dat.

  Úhrada nákladů za informační služby se nevybírá v případech, kdy

 • výše úhrady by nepřesáhla 20,- Kč
 • informační služba je poskytována orgánům obcí, krajů nebo organizačním složkám státu
 • jde o nahlížení do Sbírky zákonů
 • jde o nahlížení do Sbírky mezinárodních smluv
  Na úvod