Obecně závazná vyhláška obce Velenice č.1/2001

Zastupitelstvo obce Velenice se dne 14.11.2001 rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písmeno i/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydat podle § 10 písmena a/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, obecně závaznou vyhlášku obce Velenice

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území obce Velenice (o nakládání s komunálním odpadem)

Čl. 1

Základní ustanovení

1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen KO) vznikajících na území obce Velenice (dále jen obec).Touto vyhláškou je upraven i systém nakládání se stavebním odpadem v obci.

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště, a pro další právnické osoby a fyzické osoby provozující činnost na základě živnostenského nebo jiného oprávnění (dále jen oprávněné k podnikání), které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu.

3. Dále je tato vyhláška závazná pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které nejsou hlášeny k trvalému pobytu žádné fyzické osoby.

4. Původci, kteří produkují KO ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) mohou využívat sběrné nádoby nebo místa k odkládání komunálního odpadu poskytnuté obcí pouze na základě písemné dohody s obcí Velenice.

Čl. 2

Vymezení základních pojmů

1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.

2. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.

3. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

4. Původce odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

5. Objemný odpad je část KO, která vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěna do sběrných nádob.

6. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby a kontejnery určené ke shromažďování KO nebo zvláštní sběrné nádoby pro odděleně vytříděné složky KO. Ve sběrné nádobě je KO skladován do doby svozu.

7. Stanovistě sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny.

8. Ambulantní sběr odpadu je takový způsob sběru, kdy oprávněná osoba odebírá KO od fyzických osob na předem vyhlášených přechodných stanovištích v určených termínech.

9. Tříděný sběr je samostatný sběr odděleně vytříděných složek KO do specielních nádob, umístěných na území obce (např. sklo, plasty, papír).

10. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při jakékoli stavební činnosti, opravách komunikací, včetně odpadu z výkopových prací. Stavební odpad s nebezpečnými vlastnostmi je považován za nebezpečný odpad.

11. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

Čl. 3

Shromažďování a přeprava komunálního odpadu

1. Komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi nevypadával, aby nedocházelo ke znečisťování stanovisť sběrných nádob, přístupových cest k nim a okolí.

2. Komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí být žádným způsobem hutněn (např. sešlapáváním) ani nesmí být zaléván vodou.

3. Fyzické osoby ukládají komunální odpad vzniklý při jejich činnosti pouze do označených sběrných nádob umístěných na jejich stanovišti. Jsou-li sběrné nádoby určeny pouze pro určitou složku komunálního odpadu, ukládají do těchto nádob pouze vybrané druhy odpadů, pro které jsou nádoby určeny a které jsou na nádobách vyznačeny.

4. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě písemné smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Tím však není dotčeno jejich právo nakládat s odpadem obdobně jako původci, kteří nemají uzavřenou smlouvu s obcí.

5. Fyzickým osobám a původcům odpadu se zakazuje :
a/ dávat do sběrných nádob komunální odpad, který má alespoň jednu složku zařazenou jako nebezpečný odpad, žhavý popel, uhynulá nebo zabitá zvířata, tekutý odpad, objemný odpad
b/ využívat sběrné nádoby k jinému účelu než k ukládání odpadu, pro který jsou určeny

Čl. 4

Třídění KO

1. Fyzické osoby a původci odpadů jsou povinni provádět třídění a oddělené shromažďování komunálního odpadu.

2. Komunální odpad se na území obce Velenice třídí na: papír, sklo, plasty, objemný odpad, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad

3. Tříděný odpad je na území obce Velenice shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou pro fyzické osoby a původce, kteří mají s obcí uzavřenou smlouvu, rozmístěny na vyhrazených místech a označeny druhem odpadu. Ostatní původci tříděný odpad shromažďují do zvláštních sběrných nádob, které umístí dle vlastní potřeby.

Čl. 5

Nakládání s nebezpečným odpadem

Zneškodňování nebezpečného odpadu obec zajišťuje ambulantně, prostřednictvím oprávněné osoby. O ambulantním sběru obec zajistí včasnou informovanost občanů.

Čl. 6

Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavební odpad lze použít:
k recyklaci na zařízeních k tomu určených pro zpětné použití ve stavebnictví k terénním úpravám pozemků po předchozím projednání s vlastníkem pozemků a dotčenými orgány státní správy
2. Stavební odpady, které nejsou využity dle čl. 6 odst.1. této vyhlášky, je fyzická osoba i původce povinen předat oprávněné osobě.

 Čl. 7

Oprávnění a povinnosti fyzických osob

1. Fyzické osoby jsou oprávněny:
používat sběrné nádoby na komunální odpad rozmístěné na území obce
používat sběrné nádoby na odděleně vytříděné druhy odpadu
používat sběrné nádoby na objemný odpad
odevzdávat nebezpečné odpady při prováděném ambulantním svozu

2. Fyzické osoby jsou povinny :
ukládat do sběrných nádob pouze odpady, které sběrnou nádobu nepoškodí, popřípadě neznemožní vyprázdnění nádoby
provádět třídění komunálního odpadu podle systému stanoveného obcí
vytříděné složky komunálního odpadu ukládat pouze do určených sběrných nádob nebo na určená místa

Čl. 8

Právní postih

Porušení povinností uvedených v této obecně závazné vyhlášce při nakládání s odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů jako přestupek nebo jiný správní delikt, nepůjde-li o trestný čin.

Čl. 9

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1.Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2002 .

2. Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se v plném rozsahu ruší vyhláška O nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem č. 1/2000, která nabyla účinnosti dne 6. prosince 2000.

Jana Blahová
starosta

Ing. Jiří Pechar
místostarosta

Doložka:
Vyhláška byla zveřejněna na úřední desce obce Velenice dne 12.12.2001, sejmuta 2.1.2002


Na úvod